Külastuskorralduskavad

Külastuskorralduskavade näol on tegemist RMK külastusalade külastusobjektide majandamise ja arengute kavandamise dokumentidega. RMK külastusalana käsitletakse lähestikku asuvaid, ühtselt majandatavaid, RMK hallatavaid puhke- ja kaitsealasid.

Külastuskorralduskavade koostamiseks moodustati töörühmad, kuhu kuuluvad lisaks RMK töötajatele ka Keskkonnaameti ja kohalike omavalitsuste esindajad. Kava materjalid on üleval kodulehel ja töörühma mitte kuuluvatel huvitatud isikutel on võimalik tutvuda materjalidega ning esitada ettepanekuid iga kava juures esitatud kontaktisikutele.

Külastuskorralduskava on arenev dokument, mille üle vaatamine ja vajadusel ajakohastamine toimub iga-aastaselt. Ettepanekuid on võimalik esitada jooksvalt iga kava juures olevat vormi kasutades.