RMK  METSAKASVATUSTALITUS VÕTAB TÖÖLE
KAGU PIIRKONNA METSAKASVATAJA

kelle peamised tööülesanded on:

 • metsakasvatuslike tööde planeerimine;
 • metsa uuendamise, sh maapinna ettevalmistamise, istutustööde, metsauuenduse hooldamise, valgustusraiete ning metsakaitsetööde korraldamine, andmete kogumine;
 • metsakasvatustööde ajakava koostamine, tööde tellimuste esitamine; tööde kvaliteedi kontrollimine,
 • tööde ajakava täitmise jälgimine, aktide kinnitamine, arvete viseerimine;
 • looduskaitseliste, kultuurilis-ajaloolist tähtsust omavate objektide kaitse, keskkonnanõuetest  ja tööohutusnõuetest kinnipidamise tagamine. 

Nõuded  kandidaadile:

 • omab metsanduslikku kõrgharidust (magister või sellega võrdsustatud tase)
 • omab heal tasemel arvuti kasutamise oskust;
 • omab analüüsivõimet, algatus-ja korraldusvõimet, on hea stressitaluvusega;
 • omab head suhtlemis-ja koostööoskust;
 • valdab eesti keelt kõnes ja kirjas, ühte võõrkeelt suhtlustasandil;
 • omab b kategooria juhilubasid;
 • Omalt poolt pakume:
 • eneseteostus- ja arenguvõimalusi
 • professionaalset töökollektiivi
 • teadmistele, oskustele ja töötulemustele vastavat palka

Tööpiirkonnaks on peamiselt Valgamaa ja osaliselt Lõuna-Tartumaa. 

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus 19. novembriks 2019 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.  

Lisainfo: MKT Kagu piirkonna metsakasvatusjuht Indrek Karolin, e-post indrek.karolin@rmk.ee, 5053723