RMK looduskaitselised tegevused

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate looduskaitseliste tegevuste kogumaksumus on 16 618 909 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% kogumaksumusest 14 126 072,65 eurot ning RMK omafinantseering 15% kogumaksumusest 2 492 836,35 eurot.

RMK looduskaitselised tegevused viiakse ellu keskkonnaministri määruse 18.05.2015 nr 460 Lisa 1„Toetuse andmise tingimused ja kord meetme 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 “Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.6  „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“ elluviimine ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve“ alusel.

Projekti eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Projekti elluviimise käigus taastatakse kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaigatüüpe kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel, rajatakse või rekonstrueeritakse poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik juurdepääsutaristu (teed, ülesõidud, sillad, truubid) ning restaureeritakse ja rekonstrueeritakse kaitstavaid parke ning taastatakse kaitstavate alade maastikulisi väärtusi. Tegevuste tulemuseks on taastatud kaitstavad elupaigad, maastikud ja pargid, poollooduslike koosluste hooldamiseks rajatud ja rekonstrueeritud taristu.

Tegevuste loetelu
Tegevuste maksumus   
Tegevuste seis
Soomaa rahvuspargi soode taastamine    854 551 EUR
Teostamisel
Endla looduskaitseala soode taastamine    521 550 EUR
Teostamisel
Soode seisundi parandamine2 335 754 EUR
Teostamisel
Poollooduslike koosluste taastamine 5 009 272 EUR
Teostamisel
Soomaa rahvuspargis ja Kikepera hoiualal Vanaveski ja Räksi metsise elupaikades veerežiimi taastamine    106 408 EUR
Teostamisel
Metsise elupaikade seisundi parandamine Soomaa ja Kikepera piirkonnas    525 000 EURTeostamisel
Alam-Pedja looduskaitseala ja Keeri-Karijärve looduskaitseala infrastruktuuri rajamine

3 439 232 EUR

Teostamisel
Mullutu-Loode loodusala infrastruktuuri rajamine 1 363 646 EUR
Teostamisel
Struuga maastikukaitsealal Karoli luhale ligipääsu rajamine    951 661 EUR
Teostamisel
Silma looduskaitsealal Võnnussaare tee rekonstrueerimine    202 379 EUR
Teostamisel
Poolooduslike kooslusete majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine    20 000 EURTeostamisel
Oru pargi, Alatskivi pargi allee ja Luunja pargi allee rekonstrueerimine    187 511 EUR Teostamisel
Elistvere pargi rekonstrueerimine

    50 000 EUR

Teostamisel
Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine    415 000 EUR
Teostamisel