Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm toetab ühepoolseid projekte välispiiri regioonide toetamiseks. Eesti EL välispiiri programm (endine Eesti-Vene programm) jätkab tegevuste elluviimist ainult Eestis.

Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on koostöö Venemaaga peatatud alates 24.veebruar 2022. 2023. aastal sõlmiti toetuslepingud viiendas ja kuuendas taotlusvoorus heakskiidetud projektidega ning kõik tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks 2023.a.

Programmist toetatud valdkondi on kolm: ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arendamine; hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil; keskkonnakaitse ja kliimamuutuse leevendamine ning nendega kohanemine.

Programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 vahenditest ligikaudu 16,8 ning Eesti Vabariigi eelarvest 9 miljoni euroga. Toetus jaguneb avatud taotlusvoorude ning suuremahulistele taristuprojektidele vahel.

RMK on taotlenud toetust programmi strateegilise eesmärgi TE6, Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohandumine, raames toetussummaga 151 200 eurot.