Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate turbaalade korrastamise tegevuste kogumaksumus on 5,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (4,93 miljonit eurot) ning RMK omafinantseering 15% (870 000 eurot). 

Turbaalade korrastamise tegevused viiakse ellu Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “ Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel. 

Projekti raames korrastatakse üle Eesti kokku umbes 2000 hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Mahajäetud turbakaevandusalad taimestuvad vahele sekkumata väga aeglaselt ning nendelt aladelt eraldub rohkesti süsihappegaasi. Seepärast on oluline need alad suunata taassoostumisele.  Konkreetsed tööd mida jääksoodes tehakse selguvad projekteerimise tulemusel. Üldiselt on tegemist kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete rajamisega.

Tegevus
Maksumus
Tegevuste seis
Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine
5 800 000
Teostamisel