Koostöö lendorava elupaikade säilitamiseks Euroopas

Lendorava LIFE-projekti põhieesmärk on töötada välja ja kehtestada uued põhimõtted maakasutuse planeerimisel. Projekt keskendub elupaigavõrgustiku toetamisele: lendoravad vajavad sobivate elupaikade vahel liikumiseks metsaga kaetud ökoloogilisi koridore. Samuti vajavad nad püsivalt kaitstud paljunemis- ja toitumisalasid.

Projekti juhtpartner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus), Eesti partnerite tegevusi koordineerib Keskkonnaamet ning lisaks on projekti kaasatud 13 partnerit Soomest ning 5 Eestist (Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Erametsaliit ja Metsakorralduse büroo). Projekti põhirahastajaks on Euroopa Liidu LIFE-programm ning kaasrahastajaks SA KIK ja kõik projekti partnerid. Projekti tegevusi viiakse ellu aastatel 2018 – 2025.

Lendorava seisund Eestis

Lendorava arvukus ja levikuala on Eestis viimase 100 aasta jooksul pidevalt kahanenud. Praegu on ametlikult registreeritud 148 lendorava leiukohta, millest 92 on viimastel aastatel olnud asustatud. Asustatud leiukohtade arv on alates 2014. aastast suurenenud.

RMK halduses olevatel maadel on 130 lendorava leiukohta umbes 2300 hektaril. Vastavalt uuringutele mahuks sellele alale elama 450–890 lendoravat. Kõik riigimaadel asuvad lendorava leiukohad on range kaitse all, isegi kui ametlikku kaitseala pole veel moodustatud.

RMK tegevus lendorava seisundi parandamiseks

Eesmärk on tagada RMK valduses olevas metsas kogu lendorava levikuala ulatuses talle sobiliku levikuvõrgustiku olemasolu.

Selleks tuleb teha järgmist:
  • Lendorava levikuala seiratakse regulaarselt lendoravale sobivaid elupaiku.
  • Hooldusraietel lendorava levikuvõrgustikus jäetakse alles piisavalt talle vajalikku haaba ja teisi pehmeid lehtpuid.
  • Vajaduse korral paigutatakse lendoravale pesakaste.

Alates 2013. aastast on RMK planeerinud lendorava levikuvõrgustikku, mille pindala on praeguseks ligikaudu 5200 hektarit. Seal tohib metsa majandada, kuid jälgima peab, et säiliks vähemalt 100 meetri laiune ja 12 meetri kõrgune pidev puurinne kahe lähima leiukoha vahel.
Vaata lisaks:

Projekti veebileht