RMK keskkonnapõhimõtted

RMK juhindub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

 • Lähtume riigimetsa majandamisel õigusaktidest ja täidame FSC ja PEFC säästva metsanduse standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimisstandardi nõudeid.
 • Kasutame riigimetsa mitmekülgselt ning sellisel viisil ja mahus, mis tagab metsa elurikkuse, elujõulisuse, süsiniku sidumise võime ning metsade ja muude maade panuse kliimamuutuste leevendamisse.
 • Metsaosadel on erinevad kasutuseesmärgid, neid silmas pidades leiame alati keskkonnasõbralikud majandamisvõtted ja tagame nende oskusliku rakendamise.
 • Kaasame asustusüksuste lähedal asuvate metsade majandamistööde planeerimisse kohaliku kogukonna või elanikud.
 • Pöörame erilist tähelepanu märgade metsade kaitsele ning võimalusel väldime raietöid kevad-suvisel perioodil.
 • Lähtudes keskkonna kaitsmise vajadusest kasutame ise ning nõuame ka kõigilt koostööpartneritelt keskkonnasõbralike töövahendite ja tegevuspõhimõtete rakendamist riigimetsas.
 • Kindlustame riigimetsa jätkuva püsimise, majandades metsa viisil, mis tagab metsa uuenemisvõime ja suurendab metsa juurdekasvu.
 • Kasvatame riigimetsa uuendamiseks kohaliku päritoluga elujõulisi metsataimi keskkonnasõbralikul viisil.
 • Oma personali ja koostööpartnerite keskkonnateadlikkuse suurendamiseks jagame igakülgset informatsiooni ja korraldame koolitusi.
 • Haldame RMK valduses olevaid kõiki varasid keskkonnasäästlikult.
 • Kasvatame kaitsealuseid ja ohustatud kalu ning veeselgrootuid populatsioonide taastamise eesmärgil.
 • Seome keskkonnajuhtimise organisatsiooni üldise juhtimissüsteemiga ja jagame keskkonnaalased ülesanded ning vastutuse kõigi töötajate vahel.