RMK põhimäärus

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on Kliimaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigitulundusasutus. Oma ülesannete täitmisel esindab RMK riiki.

RMK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Euroopa Liidu õigusaktidest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kliimaministri määrustest ja käskkirjadest, teiste ministrite asjaomastest määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

Loe lähemalt: RMK põhimäärus.