RMK ja Kaitseministeerium alustavad koostööd 10.01

Kaitseministeeriumi ja RMK pressiteade


10. jaanuaril 2007 allkirjastasid Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) peadirektor Ülo Viilup ja Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Martin Hurt kokkuleppe, mis määratleb kaitsejõudude ja RMK tegevused kaitsejõudude harjutusväljadel asuvas riigimetsas. Leping sõlmiti seoses 1. jaanuarist jõustunud uue metsaseadusega, mis määrab kaitsejõudude harjutusväljadel asuva riigimetsa majandajaks RMK.

„Kokkulepe on järjekordne samm kaitseväe keskpolügooni ja teiste harjutusväljade arendamisel," ütles Kaitseministeeriumi asekantsler Martin Hurt. „See sätestab mõlema poole õigused ja kohustused. Samuti tagab lepe RMK-le piisava aja metsauuendustöödeks ning metsakultuuride hooldamiseks. Täpsemad ajagraafikud erinevate metsamajanduslike tööde ning õppuste läbiviimiseks sätestatakse RMK metskondade ning väeosade vaheliste lepingutega.” 

Esimene objekt, kus RMK lepingu järgi töid teostab, on kaitseväe keskpolügoon. 2007. aastast alates viiakse Kuusalu vallas kaitseväe keskpolügoonil läbi ulatuslikud raietööd (raadamine). Alustatud on raietöödega Lõuna sihtmärgiala (300 ha) ning Kukepalu laskevälja (203 ha) rajamiseks. Need tööd on plaanis lõpetada juuliks. Raie sooritatakse ulatuses, mis tagab kaitseväele laskeharjutusteks vajaliku nähtavuse. Kokku kuulub Keskpolügoonil lähitulevikus raadamisele 1000 hektarit. Pikemas perspektiivis võidakse raietöid teha veel soomustehnika liikumisteede, helikopteri maandumisplatside ning lõhkamispaikade ja lasketiirude rajamiseks.

„Metsade haldamine polügooni alal on allutatud sõjalistele vajadustele ning metsamajandamise peamine eesmärk ei ole seal tulu saamine, vaid polügoonile sobiva keskkonna kujundamine läbi mõistliku majandamise,” ütles RMK peadirektor Ülo Viilup.

12 000 hektarit hõlmava keskpolügooni rajamise kinnitas valitsus 2001. aasta oktoobris. Polügooni rajamiseks vajaliku detailplaneeringu on kehtestanud Kuusalu valla volikogu. Samuti hinnati ja arvestati detailplaneeringu koostamisel kõiki võimalikke keskkonnamõjusid. Nurgakivi pandi polügooni teeninduskeskusele möödunud aasta novembris.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
KAITSEMINISTEERIUM
Avalike suhete osakond
Tel 717 0024 ja 7170 078
E-post press@kmin.ee

RMK
Ülo Viilup, peadirektor
Tel 676 7500
E-post rmk@rmk.ee