Eesti Energia ja RMK alustavad koostööd elektrikatkestuste vähendamiseks 24.10

EE ja RMK ühine pressiteade

Eesti Energia Jaotusvõrk ja Riigimetsa Majandamise Keskus allkirjastasid  24. oktoobril ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on elektriliinide kaitsevööndi parem hooldamine, järgides metsade säästliku majandamise põhimõtteid. Alustatav koostöö RMKga suurendab Eesti Energia klientide elektrivarustuskindlust vähendades elektrikatkestuse arvu, mis on tingitud liinidele kukkunud puudest.

Ligi 1/3 Eesti Energia elektriliinidest läbivad metsasid ning üheks sagedasemaks elektrikatkestuse põhjuseks on puude langemine elektriliinidele. Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Margus Uudami sõnul saab puude kukkumist liinidesse vältida kahel viisil. Esimene on raiuda liinikoridorid nii laiaks, et see välistaks ühegi puu langemise elektriliinidesse. Selle tagajärjeks oleks aga Hiiumaa suuruse territooriumi metsast puhtaks raiumine, mis ei ole tõenäoliselt vastuvõetav lahendus. Teine lahendus on Uudami sõnul oluliselt tõsta elektriliinide kaitsevööndi hoolduse kvaliteeti metsandusekspertide teadmisi kaasates, kes oskavad kõige paremini hinnata, milline puu on elektriliinile võimalik riskiallikas ja milline mitte.

RMK metsamajanduse turundusjuhi Ulvar Kaubi sõnul on koostöö Jaotusvõrguga jätk kevadel sõlmitud sarnasele kokkuleppele Põhivõrguga. Tähtis on seda tööd teha läbimõeldult, sest riigimetsi läbivate liinide pikkus on suur. Soov on elektriliinide kaitsevööndis ja sellega külgnevatel metsaaladel kasvavat metsa säilitada, tehes regulaarselt hooldusraiet. Koostöö Jaotusvõrguga aitab tõhusamalt peamisele eesmärgile kaasa, milleks on häireteta elektriülekande tagamine tarbijatele.

Sõlmitava koostöölepingu alusel kaardistatakse koostöös RMK spetsialistidega elektriliinidele ohtlikult lähedal kasvavad puud, mis võivad liinidele olla riskiallikaks. Vastav kava peab valmiva 2006. aasta märtsi lõpuks, mille alusel alustatakse vajalike raietöödega. Senini on Eesti Energia Jaotusvõrk ohtlikke puude hindamist teinud iseseisvalt, kuid RMK teadmiste kaasamine aitab antud tööd kindlasti tõhustada.

Koostööleping näeb ette ka Eesti Energia Jaotusvõrgu ja RMK elektrooniliste maakaartide ühendamise. Kui praegu on Jaotusvõrgul kõik elektriliinid oma tehniliste näitajatega elektrooniliselt kaardistatud, siis RMK andmebaasiga ühendades saab sinna juurde tuua ka metsamassiive puudutavad andmed. See omakorda võimaldab paremini hooldusraiet planeerida.

Lisaks elektrikatkestuste vähenemisele aitab sõlmitav koostööleping vähendada kulutusi, mida Eesti Energia teeb tormide tagajärjel vigastatud elektriliinide taastamiseks.


Lisainfo:

Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
Tel 715 4473, 518 8927
E-post kristjan.hamburg@energia.ee


Ulvar Kaubi
Riigimetsa Majandamise Keskus
Metsamajanduse turundusjuht
Tel 628 1521, 513 7042
E-post ulvar.kaubi@rmk.ee