RMK nõukogu esimees astus tagasi 21.12

19. detsembril toimunud RMK nõukogu koosolekul avaldas senine nõukogu esimees Andres Onemar soovi astuda tagasi nii nõukogu esimehe kohalt kui ka nõukogu koosseisust. Nõukogu otsustas palve nõukogu esimehe ametikohalt tagasi astumise kohta rahuldada, otsuse nõukogu liikme staatusest vabastamise kohta teeb vabariigi valitsus.

Vastavalt omapoolsele ettepanekule jätkab nõukogu esimees senises ametis 31. detsembrini  2005. Alates 1. jaanuarist 2006 on tal kokkulepe tööleasumiseks  RMK arendusdirektorina. Tema koordineerida jäävad keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise valdkonnad ning konsultatsioonitegevus, lisaks ka osa rahvusvahelisest koostööst teiste Euroopa riikide riigimetsade majandajatega.

“Tegin selle avalduse seoses sooviga töökohta vahetada,” ütles Andres Onemar. “Minu senine, Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktori tööleping lõpeb seoses uue asutuse - Looduskaitse Keskuse - käivitumisega 1. jaanuarist. Tunnen, et minu roll ühtse looduskaitseorganisatsiooni loomiseks on edukalt lõpule viidud. RMK arengukava on aga ambitsioonikas ja tulevikku vaatav, samas on selle elluviimisel selgelt tunda vajaliku inimressursi puudumist. Tahan arendusdirektorina RMK tegevusvaldkondi täpsustada ja fokuseerida tegevusi vastavalt riigimetsa klientide ootustele.”

Andres Onemar on töötanud RMK tegevjuhtkonnas ka varem. Ta oli RMK peadirektor alates selle loomisest 1999. aasta jaanuaris kuni 2002. aasta  kevadeni, mil ta valiti RMK nõukogu esimeheks. Hetkel kestab Onemaril nõukogu esimehena teine valimisaeg.

Nõukogu esimehe ülesandeid täidab uuel aastal aseesimees Urmas Tartes. Uus esimees valitakse esialgsetel andmetel järgmisel nõukogu koosolekul, mis toimub veebruari lõpus.

Nõukogu kinnitas ka RMK järgmise aasta eelarve. Kogutuludeks on 2006. aasta eelarves kavandatud 1 147 miljonit krooni, sellest põhiline osa on plaanitud saada metsamaterjali (990 milj. kr.) ja kasvava metsa raieõiguse (43 milj. kr.) müügist. Riigieelarvesse makstav metsatulu on eelarve kohaselt 202 milj. krooni ja kohalikele omavalitsustele tasutav maamaks 58 milj. krooni.

Lisaks eelmainitule andis RMK tegevjuhtkond nõukogule ülevaate 11 kuu majandustegevusest ja FSC auditi eelaruandest. Samuti kinnitati järgnevaks aastaks RMK töötajate palgaastmestik ja palgamäärad ning siseaudititalituse tööplaan ja eelarve.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesandeks on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid ja  ulukihoolet. Lisaks loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:

Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
504 4331
andres.onemar@rmk.ee

Marko Kadanik,
RMK meediasuhete juht
503 1633
marko.kadanik@rmk.ee