Metsa saab kasutada raiumata 10.10

Oktoobri lõpus on kolme maakonna metsaomanikel võimalus liituda projektiga, mille siht on õpetada metsa kasutama pärandkultuuriobjektide abil. Sellekohased infopäevad toimuvad Harju-, Lääne- ja Raplamaal.

Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG ühisprojekt “Metsandusliku pärandkultuuri hoidmine ja rakendamine” haarab esialgu Harju-, Lääne- ja Raplamaad ning kestab 2007. aasta lõpuni.

Projekti eesmärgiks on tõsta metsaomanike ja ka ametnike teadlikkust looduspärandi asjus ja seeläbi suunata neid metsa väärtuste mitmekülgse ja säästliku kasutamise juurde. Projektis on kesksel kohal looduspärandi inventeerimine, mille alusel luuakse metsandusliku pärandkultuuri ühtne andmebaas. Seda saab tulevikus kasutada, kui tehakse metsamajanduslikke ja loodushoiu otsuseid, koostatakse kaitsealade korralduskavasid, nõustatakse erametsaomanikke ja korraldatakse omanikukaitset.

Tänu projektile väärtustatakse metsa, parandatakse paikkonna mainet ja rajatakse juurde uusi loodusturismi õpperadasid. Edaspidi on plaanis sama tegevust arendada ka teistes maakondades.

Projekti eestvedaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), partneriteks Keskkonnaministeerium ja Soome metsamajandamise arenduskeskus Tapio.

Kolme projekti-maakonna metsaomanikke ootame aga esimestele infopäevadele:

25. okt. kell 11 Raplasse, Tallinna mnt 14, Rapla maavalitsuse suurde saali
26. okt. kell 11 Tallinna, Viljandi mnt 18 b, RMK saali
27. okt. kell 11 Haapsallu, Kiltsi tee 10, Läänemaa keskkonnateenistuse saali.