RMK ja metsandustöötajate kollektiivleping paneb rõhku sotsiaaltagatistele ja tööohutusele 05.08

Täna, 5. augustil allkirjastasid Eesti Metsandustöötajate Ametiühing ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) uue kollektiivlepingu, mis reguleerib osapoolte vahelisi töösuhteid aastani 2006. Uues leppes on erilist tähelepanu pööratud sotsiaaltagatistele ja töökeskkonnale.

Täna jõustuma hakanud kollektiivleping puudutab ligi 1300 RMKs töötavat inimest üle Eesti, seni kehtinud lepe sõlmiti aastal 2001. RMK ja Eesti Metsandustöötajate Ametiühingu vaheliste läbirääkimiste järgmise etapina algavad sügisel arutelud uue palgasüsteemi üle.

Eesti Metsandustöötajate Ametiühingu esimehe Konstantin Prozese sõnul on uues kollektiivleppes arvesse võetud mitmeid olulisi metsandustöötajate ettepanekuid ning seetõttu leiab see laiapõhjalist toetust. “Uus kollektiivleping pöörab senisest enam tähelepanu sotsiaaltagatistele ning paneb paika rea meetmeid töökeskkonna probleemide lahendamiseks,” selgitas Prozes.

Näitena sotsiaaltagatistest tõi ta välja staažiga seotud toetused ning täiesti uuena lisandunud ühekordse sünnitoetuse kahe alampalga ulatuses ühele RMKs töötavale lapsevanemale.

RMK peadirektor Ülo Viilup nimetas läbirääkimiste keskse teemana tööohutust ja töötervishoidu. “Metsamajandus ja ehitus on valdkonnad, kus Eestis juhtub tavaliselt kõige enam tööõnnetusi,” sõnas Viilup. “RMK töötajatest on käesoleva aasta esimesel poolel juhtunud tööõnnetus vaid ühega. Ohutule töökeskkonnale aitavad kindlasti kaasa ka uued sätted kollektiivlepingus.”

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:
Konstantin Prozes , Eesti Metsandustöötajate Ametiühingu esimees
telefon 556 88 656

Ülo Viilup, RMK peadirektor
telefon 628 1500, 501 7803
www.rmk.ee