RMK lahutab puhkemajanduse avalikud funktsioonid ärilistest 16.01

RMK korraldab ümber oma puhkemajandustegevuse, lahutades avalikud funktsioonid ärilistest. Selleks jagatakse senine puhkemajandusosakond kolmeks: loodushoiu, jahimajanduse ning loodusturismi osakond.

"RMK eesmärk on käsitleda loodushoidu, jahindust ja tasulist loodusturismi eraldi juhitavate tulemusvaldkondadena, et muuta kuluarvestus läbipaistvamaks ning võimaldada töötajatel suuremat spetsialiseerumist," ütles RMK arendusdirektor Erik Kosenkranius. Ta sõnas, et lisaks võimaldavad ümberkorraldused arendada ja toetada suunatumat tootearendust lähtuvalt klientide vajadustest ja paremini kaasata väliseid ressursse nii avalike kui äriliste tegevuste arendamiseks.

"Ümberkorraldustega kaasneb RMK puhkemajandustöötajate arvu vähenemine 18 inimese võrra, nendest osa jätkab koostööd RMK-ga füüsilisest isikust ettevõtjana. See vastab RMK strateegiale suurendada erasektori osakaalu tootmis- ja teenindusprotsessis ning edaspidi ostetakse suur osa äriliste teenustega seotud töödest allhanke korras füüsilistest isikutest ettevõtjatelt või firmadelt," ütles Erik Kosenkranius.

Jaanuaris tegevust alustanud RMK loodushoiu osakonna eesmärk on pakkuda avalikkusele teavet ja võimalusi looduses liikumiseks ning edendada metsade säästlikku kasutust, eksponeerides loodusväärtusi ja pärandkultuuri ning korraldades loodusõpet. Osakonnas töötab 21 inimest, neist 5 metsanduslikke traditsioone propageerivas Sagadi mõisas. Osakonda juhib seni RMK puhkemajandusosakonna direktori asetäitjana töötanud Marge Rammo.

Loodava jahimajanduse osakonna põhiülesanneteks on RMK hallata olevate jahimajandite majandamine ja riigimetsamaa jahimajandusliku kasutuse reguleerimine, jahindusalane koolitus ning jahindusliku kultuuripärandi säilitamine. Töötajaid on kavandatud 35. Osakonnajuhatajana asub 1. märtsil tööle senine RMK puhkemajandusosakonna direktor Hannes Rei.

Loodusturismi osakond luuakse ärilise tulemusüksusena, mille eesmärk on kasumi teenimine metsaga seotud mittepuiduliste toodete ja teenuste (sh. jahiteenuste) müügist. Viiest töötajast koosnevat osakonda asub 1. märtsil juhtima senine RMK puhkemajanduse projektijuht Vaike Pommer.

Avalikke funktsioone täitvate loodushoiu ja jahimajanduse osakonna kogukäibeks (koos investeeringutega igaüheõiguse objektidesse) planeerib RMK 27 miljonit krooni aastas ning turismiteenuseid osutava loodusturismi osakonna käibeks 19 miljonit.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:

Erik Kosenkranius
RMK arendusdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 29 524
E-post erik.kosenkranius@rmk.ee

Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon (0) 628 1530, 051 37 035
E-post marge.rammo@rmk.ee

Hannes Rei
RMK puhkemajandusosakonna direktor, alates 1. märtsist jahimajanduse osakonna juhataja
Telefon (0) 628 1533, 050 31 005
E-post hannes.rei@rmk.ee

Vaike Pommer
RMK puhkemajanduse projektijuht, alates 1. märtsist loodusturismi osakonna juhataja
Telefon (0) 628 1517, 051 43 838
E-post vaike.pommer@rmk.ee