RMK raamatupidaja riisus asutuse raha 27.03

RMK siseauditi talitus avastas, et RMK Edela regiooni raamatupidamise korraldamatuse tõttu kandis raamatupidaja kahe aasta jooksul isiklikule pangaarvele ning võttis asutuse kassast kokku üle 300 000 krooni. Veerand kahjusummast on tänaseks tagasi saadud.

“Kõrvaldasime kohe raha võtnud raamatupidaja töökohustuste täitmiselt ning saavutasime kokkuleppe raha tagasi saamiseks. Praeguseks on raamatupidaja tagastanud ligi veerandi kahjusummast ning lubanud RMK-le hiljemalt 30. juuniks maksta tagasi ka ülejäänu,” kommenteeris RMK peadirektor Andres Onemar.

RMK siseauditi talituse hinnangul tegid rikkumise võimalikuks RMK finantsosakonna ja regioonijuhi puudulik kontroll. “Nüüd, pärast digitaalallkirja seaduse jõustumist kehtib RMK-s kord, et ka elektroonseid pangaülekandeid saab teha ainult kahe vastutava isiku allkirjaga. See peaks tulevikus sellised kahetsusväärsed juhtumid välistama,” ütles RMK peadirektor.

RMK siseauditi talituse 26. märtsi aruandest selgub, et RMK Edela regiooni raamatupidaja on alates 1999. aastast kandnud väikeste summade haaval isiklikule pangakontole majanduskulude avanssi summas 130 816.30 krooni, mille kulutamist tõendavad algdokumendid puuduvad. Samuti kandis raamatupidaja aastail 2000 ja 2001 palgafondist isiklikule pangakontole 30 000 krooni, mis koos riigimaksudega tekitas 48 018-kroonise kahju. Lisaks kõrvaldas raamatupidaja aastail 1999-2001 väikeste summade kaupa RMK Edela regiooni kassast sularaha. Kogu kahjusumma on 320 538,60 krooni, sellele lisanduvad intressid, mis RMK kavatseb sisse nõuda.

RMK siseauditi talituse kontrolli tulemusena selgus ka, et RMK Edela regiooni raamatupidamisaruandlus on viimastel aastatel olnud ebatäpne, sularahaarvestus on puudunud, samuti ei ole kinni peetud tulemuspalga maksmise korrast.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee