RMK taotleb Eesti riigimetsade majandamisele ning asutuse keskkonnajuhtimise süsteemile rahvusvahelisi sertifikaate 05.04

RMK sõlmis 5. aprillil 2001 lepingu rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Burea Veritas ja Taani mittetulundusühingu NEPCon esindajatega, mille tulemusena teostatakse RMK metsamajandamise ja keskkonnajuhtimise alane sertifitseerimine.

Sertifitseerimise tulemusena peaks RMK aasta lõpuks omandama keskkonnajuhtimise sertifikaadi ISO 14001 ning metsamajanduse juhtimise alase FSC (Forest Stewardship Council) sertifikaadi. Sertifitseerimise eelaudit on kavas viia läbi käesoleval suvel ning põhiaudit sügisel.

RMK keskkonnajuhi ja projekti koordinaatori Olev Lillemetsa sõnul on keskkonna- ja metsaressursisäästliku tegevuse tagamine Eesti riigi jaoks erakordselt oluline, kuna RMK vastutusalas on kogu Eesti riigile kuuluv mets ehk kokku ligikaudu 40% Eesti metsadest. Projekti koordinaatori sõnul tõstab nimetatud sertifikaatide omandamine ka RMK rahvusvahelist mainet ning konkurentsivõimet. "Välisturgudel suureneb pidevalt sertifitseeritud puidu osakaal ning peagi võib tekkida olukord, kus sertifitseerimata puidu realiseerimine on keerukam või ka vähem tulutoov," selgitas Lillemets sertifitseerimise vajalikkuse erinevaid tahke.

Säästliku metsamajandamise ning keskkonnajuhtimise sertifitseerimine samaaegselt on otstarbeks just seetõttu, et mõlemad valdkonnad sisaldavad endas hulgaliselt kattuvaid komponente, nagu tootmisprotsesside kirjeldamine ja dokumenteerimine, töötajate keskkonnaalane täiendkoolitus, keskkonnaalaste eesmärkide püstitamine ja nende täitmise hindamine, dokumendihaldus jms.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:
Olavi Paide
RMK avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1500
olavi.paide@rmk.ee