RMK nõukogu tutvus RMK arengukavaga 14.12

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu tutvus tänasel väljasõiduistungil organisatsiooni arengukavaga ning tegevusega metskonna tasandil.

Vardi metskonnas toimunud väljasõiduistungil tutvustasid nõukogu liikmetele muutusi metsamajanduslikus tegevuses RMK Loode regiooni peametsaülem Margus Emberg ja Vardi metskonna metsaülem Toomas Ehrpais. Pärast efektiivsuse nimel toimunud riigimetskondade arvu vähendamist viimastel aastatel on metskondade piirid suurenenud, töö tegemiseks aga kasutatakse vähem inimesi. Nii näiteks teevad Vardi metskonnas 10 inimest ära töö, mida varem sama suurel territooriumil tegi 100 inimest.

RMK arengukava aastateks 2000 - 2002 tutvustas arendusdirektor Erik Kosenkranius. Nõukogu liikmed leidsid, et arengukavas on leitud tasakaal keskkonnanõuete ning metsaraiete mahu vahel. RMK roll on ühelt poolt majandada metsa säästlikult ja loodushoidlikult, teiselt poolt aga aastaringsete puidukogustega stabiliseerida riigi puiduturgu.

RMK nõukogu koguneb arengukava taas arutama pärast 20. jaanuari, selleks ajaks teevad nõukogu liikmed dokumenti parandusi ja täiendusi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ning metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee