RMK kaasas lätlased pärandkultuuri kaardistamisse 09.03

RMK jätkab pärandkultuuri inventeerimist koos Läti riigimetsa haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala administratsiooniga. Möödunud nädalal kinnitas Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi seirekomitee rahalise toetuse projektile, mille peamisteks eesmärkideks on kaardistada ühtsel metoodikal Lõuna-Eesti maakondade ja Läti põhjapoolsete regioonide pärandkultuur, et seda paremini teadvustada ja hoida.

RMK projektijuhi Vaike Pommeri sõnul on Eestil ja Lätil suhteliselt sarnane kultuuriruum, kõrge metsasus ja metsanduse suur osatähtsus regiooni majanduses ja ettevõtluses. ”Nii Eestil kui Lätil on probleem üha suureneva linnastumise ja maaelu hääbumisega, mis tähendab omakorda kohapealse kogukonna vähenemist ja koos sellega teadmiste hääbumist kohalikest lugudest, legendidest, loodus- ja kultuuriväärtustest ehk mittekaitstavast pärandkultuurist,” selgitas Vaike Pommer.

Etnograafid ja arheoloogid on uurinud kultuuri olemust, kalmeid ja asulakohti, kuid rahva igapäevase elukultuuri märkide kaardistamise ja teadvustamisega ei ole siiani ei Lätis ega ka Eestis palju tegeletud, kuna tänaseni on antud vallas tegevus hõlmanud vaid Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaad. ”Praktika näitab, et pärandkultuuri objektid on kaitsmata just teadmatusest tuleneva hävimise suhtes,” lisas Vaike Pommer.

Esimese sammuna hakatakse otsima inventeerijaid. Projekti tutvustavad infopäevad toimuvad Võru Maavalitsuse III korruse saalis kolmapäeval, 18. märtsil algusega kell 10 ja Valga Maavalitsuse saalis 18. märtsil algusega kell 15. Oodatud on kõik, kes Eesti kultuuripärandi säilitamisel kaasa lüüa tahavad.

Projekti üldeesmärk on kaardistada ühtsel metoodikal Lõuna-Eesti ja Läti regioonide pärandkultuur, luua selle teadvustamiseks andmebaas ning piiriülene hooldamis- ja hoiuala, kus propageeritakse metsade säästvat ja mitmekülgset kasutust ning käivitatakse koostööprojektid Eesti ja Läti metsaomanike ja ettevõtjate vahel. Lisaks on projekti ülesandeks kanda inventeeritud pärandkultuuri objektid avalikus kasutuses olevasse elektroonsesse GIS-andmebaasi, mis võimaldab planeerida keskkonda muutvaid ja metsamajanduslikke töid kultuuriväärtusi kahjustamata ja eksponeerida pärandkultuuriobjekte loodusturismi õpperadade osana.

Projekti eesmärk lähtub INTERREG IVA Eesti-Läti programmi meetmest soodustada piiriregioonide omavahelist sidusust ja vastab programmi keskkonnakaitse eesmärkidele. Tulemusena tõuseb omavalitsuste, turismiettevõtjate, metsaomanike ja avalikkuse teadlikkus säästva ning mitmekülgse metsakasutuse võimalustest, kuna projekti käigus plaanitakse välja töötada koolitusprogramm, juhendmaterjalid ja läbi viia ühiskoolitused ettevõtjatele, metsaomanikele ning metsaomanike ühenduste liikmetele.

Pärandkultuuri inventeerimise projekti kogumaht on ligi 15 miljonit krooni, millest 85% katab Euroopa Regionaalarengu Fond ning 15% moodustub partnerite omafinantseeringust. Projekt hõlmab Eestis Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonda ning Lätis Limbaži, Valmiera, Valka ja Alūksne piirkondi.

Uute koostööpartnerite leidmiseks tutvustas RMK 2007. aasta suvel nii Läti kui Leedu metsandusringkondadele ja turismiettevõtjatele oma pärandkultuurialaseid tegemisi. Eesti-Läti koostööprojekti idee sündis möödunud aasta aprillis toimunud konverentsi käigus, kus otsustati, et pärandkultuuri inventeerimine Eestis kasutatava metoodikaga laieneb lisaks Lõuna-Eestile ka Lätti.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainformatsioon:
Vaike Pommer
RMK planeeringute spetsialist
Telefon 676 7838, 514 3838
e-post vaike.pommer@rmk.ee
www.rmk.ee