RMK asutas teaduspõhise metsanduse arendamiseks teadusfondi 11.04

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsus kokku akadeemilistest erialaekspertidest koosneva teadusnõukogu, mis hakkab RMK tegevjuhtkonda nõustama metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel. Valitud uuringuprojektide rahastamiseks on RMK teadusfondi sel aastal eraldatud miljon krooni.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul soovitakse kokku kutsutud nõukogu ning loodud fondi abil suurendada teaduse osakaalu metsamajanduslike otsuste tegemisel. „Metsadega seotud rakendusuuringute tegemine võimaldab saada teaduslikult kõrgetasemelisi vastuseid rakendusliku iseloomuga probleemidele ja küsimustele, mis riigimetsade majandamisel tihti esile kerkivad,” selgitas Kallas teadusfondi loomise tagamaid. “Seni on teaduspõhist metsandust Eestis vähe olnud.” Asutatud fondi ja teadusnõukogu abil on rakendusuuringute prioriteediks Eesti oludes rakendatav mitmekülgne ja säästlik metsandus, mis hõlmab nii ökoloogilisi, majanduslikke kui sotsiaalseid uurimissuundi.

RMK teadusnõukogu pädevuses on prioriteetsete uuringuteemade määratlemine, uuringute teostatavuse analüüs ja projektitaotluste rakenduslikkuse hindamine innovatiivsuse ja tulemuslikkuse seisukohast.

Oma nõusoleku teadusnõukogu töös ekspertidena osalemiseks on andnud Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuulub teadusnõukogusse ka RMK töötajaid.

Teadusnõukogu ekspertide osas tehti valik lähtudes nende teaduslikust kvalifikatsioonist, viimase viie aasta jooksul ilmunud teadusartiklite arvust ja sellest, kas on tehtud rakendusteadust ning integreeritud teadust. Teadusnõukogu koosseis valiti kolmeks aastaks.


Lisainformatsioon:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
gsm 528 1299
e-post: aigar.kallas@rmk.ee


Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse juht
gsm 5691 8728
e-post: kristjan.tonisson@rmk.ee