Vara ost

RMK vara omandamine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel. RMK omandab vara riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks või looduskaitseseaduse §-s 20 sätestatud riigi ülesande täitmiseks RMK eelarves selleks määratud vahendite arvelt.

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala sihtotstarbelist kasutamist. Täpsemad juhised kinnisasja omandamise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Ostetud kinnistute kohta info leiad siit