Toetatud uurimisprojektid 2008

Raidmete kasutuselevõtuga ohustatud koore- ja puiduseoselised liigid Eestis

Keskendub seoses raidmete kasutamise mahu hüppelise suurenemisega potentsiaalselt ohtu sattuva metsaelustiku kindlakstegemisele. Eeldatavasti võimaldab uuringutulemustega arvestamine korraldada metsamajandajal raidmete varumist koore- ja puiduseoseliste liikide püsimist ohtu seadmata.

Projektijuht: Piret Lõhmus Tartu Ülikoolist
Projekti põhitäitjad: Piret Lõhmus, Asko Lõhmus, Ann Kraut
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 582 415 kr/37 223 €

Projekti lõpparuanne

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!

Metsakuivenduse mõju potentsiaalselt ohustatud elustikule

Hindab metsakuivenduse mõju tundlikumate elustikurühmade liigirikkusele ja koosseisule. Uuringu tulemusena on eeldatavasti võimalik muuta metsakuivendusobjektide hooldamist ning rekonstrueerimist senisest keskkonnasõbralikumaks.

Projektijuht: Raul Rosenvald Eesti Maaülikoolist
Projekti põhitäitjad: Raul Rosenvald, Mare Leis, Ann Kraut, Kadri Suislepp, Liina Remm
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 1 426 868 kr/91 193 €

Projekti lõpparuanne

Puistu takseertunnuste juurdekasvu mudelite täiustamine

Eesmärgiks on luua puu kasvu ja väljalangevuse võrranditele tuginev puistu kasvumudel, mis võimaldaks metsamajandajal senisest täpsemini prognoosida puistu takseertunnuste muutmist. Seni kasutusel olevad mudelid ei ole piisavalt täpsed ning nende jätkuval kasutamisel on teadlaste sõnul risk teha valesid majandamisotsuseid.

Projektijuht: Andres Kiviste Eesti Maaülikoolist
Projekti põhitäitjad: Andres Kiviste, Allan Sims
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 1 200 000 kr/76 694 €  

Projekti lõpparuanne

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!