Metsaressursi planeerimine

Metsaressursi planeerimise alla kuuluvad metsade süstemaatiline inventeerimine, kaardistamine, metsamajandamist kitsendava teabe kogumine ja uuendamine, uuendusraie arvestuslangi arvutamine, uuendus-, harvendus- ja valikraie kohtade kavandamine ja teabevahetus riikliku metsaregistriga.

Detailne planeerimine hõlmab metsauuenduse ja metsakasvatuse planeerimist ja ettevalmistust metsaeraldise tasemel ühe aasta piires. See sisaldab kõiki metsauuendusega seotud töid: uuendusraiet, sh lage- ja turberaiet, hooldusraiet, sh harvendus-, valgustus- ja sanitaarraiet ning valikraiet.

Loetletud protsessidega seotud andmestik, infotehnoloogilised rakendused ning dokumendid moodustavad eritasandilise metsamajandamiskava, mis ajas pidevalt uueneb.

RMKs tegeleb metsaressursi planeerimisega metsahalduse tegevusvaldkond - üldise planeerimisega metsakorraldustalitus, detailse planeerimisega metskonnad.