Juhised töövõtjatele

RMK metsamajanduslik tegevus vastab säästva metsamajanduse põhimõtetele. Kõikide tööde tegemisel järgitakse metsanduslikke ja looduskaitselisi õigusnorme ning standardeid. Nendest tulenevalt on välja töötatud nõuded metsas kasutatavatele masinatele ning töötajatele ning nõuded ja käitumisjuhised olulisema keskkonnamõjuga metsamajanduslikele töödele. Nõuete ja käitumisjuhiste täitmine on eelduseks ja aluseks RMK valduses olevas metsas töötamiseks.