Juhised töövõtjatele

RMK metsamajanduslik tegevus vastab säästva metsamajanduse põhimõtetele. Kõikide tööde tegemisel järgitakse metsanduslikke ja looduskaitselisi õigusnorme ning keskkonnastandardeid. Nendest tulenevalt on välja töötatud nõuded metsas kasutatavatele masinatele ning töötajatele ning nõuded ja käitumisjuhised olulisema keskkonnamõjuga metsamajanduslikele töödele. Nõuete ja käitumisjuhiste täitmine on eelduseks ja aluseks RMK poolt hallatavas metsas töötamiseks.

RMK tellib teenuseid metsamajanduslike tööde tegemiseks riigihangetega vastavalt riigihangete seadusele. Kõik hanked kuulutatakse välja riigihangete registri kaudu.

Riigihangete registri kaudu läbiviidavate hangete osa materjalidest on püsivalt kättesaadavad RMK veebilehe kaudu.

Raie- ja kokkuveoteenuse hinnaraamistik

Metsakasvatustööde hinnaraamistik

Küttepuidu veo hinnaraamistik