Loodusväärtuste kaardistamine

Kõik soovijad saavad kaasa lüüa loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises RMK hoole alla lisandunud maatükkidel. Selleks tuleb:

1) tutvuda RMK metsakorraldajate 2016. aasta tööplaaniga

Tööplaanis on toodud sel aastal inventeeritavate maatükkide katastritunnus, suurus ja asukoht maakonna ja valla tasemel. Maatükkide täpsemat asukohta saab katastriüksuse tunnuse järgi vaadata Maa-ameti geoportaalist.

2) anda RMK-le teada, kui nendel maatükkidel leidub kaitset vajavaid loodus- ja pärandkultuuri väärtusi, mis pole veel registreeritud.

Oodatud on info:

  • I ja II kaitsekategooria liikide kohta
  • kaitset väärivate koosluste ja elupaigatüüpide kohta (näiteks vääriselupaik)
  • uute pärandkultuuri objektide kohta
Kaitsealuste liikide info esitab RMK Keskkonnaametile, kes seda kontrollib ja sobivusel keskkonnaregistrisse kannab.

Olemasolevat avalikku infot maatüki kohta on võimalik vaadata Maa-ameti looduskaitse- ja Natura 2000 kaardirakendusest. Tuletame meelde, et selleks, et tagada liikide kaitse, ei näita Maa-ameti geoportaal ega keskkonnaregister tavakasutajale infot I ja II kaitsekategooria liikide täpsete leiukohtade kohta.

Info esitamiseks vajalikud vormid:

  • kaitsealused liigid
  • kooslus/elupaigatüüp
  • pärandkultuur