Elurikkus majandusmetsas

Elurikkuse hoidmine on vajalik kõigis metsades – nii kaitsealustes, majanduspiirangutega kui ka majandatavates metsades. RMK on elurikkuse hoidmiseks Eesti metsades võtnud endale mitmeid kohustusi, millest mõni on rangemgi, kui seadus ette näeb.

  • Kevadsuvisel ajal peame raierahu, et võimalikult vähe häirida metsaelustikku kõige tundlikumal perioodil.
  • Metsakuivenduse rekonstrueerimisel jälgime, et kahjustada ei saaks loodusliku veerežiimiga märjad metsad.
  • Säilitame veekogude ääres puhveralad, et hoida metsa läbivate veekogude vee kvaliteeti ja elustikku.
  • Me ei raiu metsaosasid, mis on hinnatud vääriselupaikade tunnustele vastavaks ja võivad olla elupaigaks ohustatud või haruldastele liikidele (lisaks kinnitatud vääriselupaikade kaitsele).
  • Jätame lageraie aladele alles rohkem säilikpuid ja surnud puid, kui seadus nõuab.
  • Peatame raied kohtades, kus on kahtlus, et pesitseb I või II kategooria kaitsealune liik. III kaitsekategooria linnuliikide elupaigas rakendub isendi kaitse ja pesitsusaegse häirimise keeld.
  • Säilitame lendorava elupaikade sidususe tagamiseks neile sobilikud liikumiskoridorid ka majandusmetsades. 

Elurikkuse puhul peab arvestama, et on liike, kes vajavad vanu metsi, kuid on ka liike, kes elutsevad nooremates metsades, hooldatud loopealsel või isegi langetatud puude oksavallis. Looduse elurikkus ei piirdu vaid kaitse alla võetud vanade metsadega, seda toetab ka majandusmetsade vanuseline ja struktuuriline mitmekesisus.

Löö kaasa loodusväärtuste kaardistamises riigimetsas. Loe täpsemalt siit.