Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. novembril 2017. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 27.11.2017 kell: 14.00“.

1. Lääne maakonnas, Kullamaa vallas, Koluvere külas asuv Mesila kinnistu (suurusega 5579 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 2926832, katastritunnusega 34202:001:0296, riigi kinnisvararegistri kood KV18340) koos selle oluliste osadega, milleks on mesila hoone (suurusega 292,9 m²). Kinnistul asuv hoone on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 8000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 800  eurot.

2. Valga maakonnas, Puka vallas, Rebaste külas asuv Marga kinnistu (suurusega 24969 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 4266350, katastritunnusega 60801:001:0153, riigi kinnisvararegistri kood KV33875) koos selle oluliste osadega, milleks on Marga vk kordon (suurusega 90,9 m²), Marga vk laut-ait-küün (suurusega 124,3 m²), garaaž (suurusega 34 m²), saun (suurusega 12 m²) ja kaev. Alghind 10 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1000 eurot

3. Lääne-Viru maakonnas, Vinni vallas, Tudu alevikus asuv Raudtee tn 8 kinnistu (suurusega 3726 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 5172831, katastritunnusega 90001:001:0868, riigi kinnisvararegistri kood KV5880) koos selle oluliste osadega, milleks on elamu (suurusega 181,8 m²), kuur (suurusega 82,6 m²), veetrass ja kaev. Kinnistul asuvad ehitised on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 25 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2500 eurot. 

4. Tartu maakonnas, Alatskivi vallas, Saburi külas, Jahilossi kinnistu (suurusega 22225 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 4834704, katastritunnusega 12601:005:0138, riigi kinnisvararegistri koodiga KV8606) koos selle oluliste osadega, milleks on muinsuskaitsealused Saburi (Rupsi) jahimõis, jahimõisa ait ja jahimõisa kelder, riigi kinnisvara registris registreeritud administratiivhoone-elamu (suurusega 429,2  m²), saun-ladu (suurusega 38,2 m²), kuur (suurusega 20,4 m²), majandushoone (suurusega 154,8 m²), kelder (suurusega 33,1 m²). Kinnistul asuvad hooned on osaliselt koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 75 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 7 500 eurot.

5. Harju maakonnas, Tallinna linnas, Pirita linnaosas, Narva mnt 201a asuv kinnisasi (suurusega 8920 m2, elamumaa 100%, katastritunnusega 78401:101:2546, registriosa nr 14158701, riigi kinnisvararegistri kood KV12823) koos selle oluliste osadega, milleks on elamu (suurusega 135,3 m2), majandushoone (suurusega 59,6 m2), pesuköök (suurusega 25,7 m2), kaev ja piire, väravad. Alghind 493 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 49 300 eurot.

6. Harju maakonnas, Tallinna linnas, Pirita linnaosas, Kiviaia tee 11c asuv kinnisasi (suurusega 8567 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 78401:101:2678, registriosa nr 9810901, riigi kinnisvararegistri kood KV12821) koos selle olulise osaga, milleks on aiandihoone-kauplus (suurusega 1331,8 m2). Alghind 446 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 44 600 eurot.

7. Põlva maakonnas, Räpina vallas, Ristipalo külas, Keskuse tee 13 asuv kinnisasi (suurusega 5348 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 70701:001:0532, registriosa nr 2366938, riigi kinnisvararegistri kood KV5809) koos selle olulise osaga, milleks on kaarhall (suurusega 542,5 m2). Alghind 7500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 750 eurot.

8. Harju maakonnas, Paldiski linnas asuv Pakrineeme vaatetorni kinnisasi (suurusega 900 m2, riigikaitsemaa 100%, katastritunnusega 58001:003:0016, registriosa nr 7024402, riigi kinnisvararegistri kood KV6267) koos selle oluliste osadega, milleks on vaatetorn (Paldiski KRD) (suurusega 100 m2). Kinnistu on koormatud muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Paldiski linn. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 21.10.1997.a. määrus nr 66.  Alghind 900 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 90 eurot.

9. Rapla maakonnas, Rapla vallas, Kuku külas asuv Taimekaitse kinnisasi (suurusega 0,2 ha, tootmismaa 100%, katastritunnusega 66903:002:0035, registriosa nr 3378937, riigi kinnisvararegistri kood KV13350) koos selle olulise osaga, milleks on desinfektsioonimaja (suurusega 22,6 m2) ja puukooli vihmutussüsteem. Alghind 4 400 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 440 eurot.

10. Viljandi maakonnas, Suure-Jaani vallas, Aimla külas asuv Bensiinijaama kinnisasi (suurusega 0,09 ha, tootmismaa 100%, katastritunnusega 75801:001:0459, registriosa nr 7217950, riigi kinnisvararegistri kood KV70965) koos selle olulise osaga, milleks on bensiinijaam (suurusega 19 m2). Alghind 750 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 75 eurot.  

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 27. novembriks 2017. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 27.11.2017 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;
  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka siin.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 27.11.2017. a kella 11.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara kirjalik enampakkumine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemuse või jätab selle kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d) isiklikult põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuse kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepingut ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendav lisainfo kinnistute kohta ja RMK kontaktisikute andmed saab veebilehelt: www.rmk.ee bänneri alt KINNISVARA ENAMPAKKUMINE.

Täiendavat infot enampakkumise üldiste küsimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee