Korduma kippuvad küsimused


Kui tihti kaarti uuendatakse?
Kaart uueneb automaatselt kord ööpäevas. Metsaistutuse ja noore metsa hooldustööde plaanid on toodud jooksva kalendriaasta kohta. Info harvendus- ja uuendusraie kohta ilmub kaardile, kui nende kohta on väljastatud metsateatis.

Mis on metsateatis?
Metsateatis on dokument, millega metsaomanik kavandab raieid ning Keskkonnaamet kontrollib kavandatud raiete vastavust õigusaktide nõuetele. Metsateatis kehtib väljastatud hetkest aasta aega.

Kui tihti RMK metsateatisi esitab?
RMK esitab metsateatised üldjuhul 3 kuud enne planeeritava raie algust. Erakorraliste asjaolude tõttu (ilmastik, tormid, metsakahjustused jne) võivad raieplaanid muutuda. See tähendab, et mõni planeeritud raie võib ära jääda ja mõni raie toimuda kiireloomulisena ning metsateatis esitatakse päev enne raie algust.

Miks ma näen korraga mitme eraldise infot, kuigi mind huvitab ainult üks eraldis?
Juhul, kui infopäringu kastis on näha info mitme eraldise kohta, tuleks kaarti suurendada ja klõpsata huvipakkuval eraldisel.

Miks teeb RMK noorendikus või keskealises metsas uuendusraiet?
Uuendusraiet tehakse üldjuhul metsas, mis on saavutanud küpsusvanuse või küpsusdiameetri, kuid mõnikord on vaja lageraie teha ka juhul, kui mets on oluliselt kahjustada saanud. Näiteks võivad põhjuseks olla ulatuslikud ulukikahjustused noorendikes, aga ka erinevad metsahaigused ja tormi-ja tulekahjustused.

Millised alad on arvatud kaitsealuste alade hulka?
Tegemist on rangelt kaitstavate aladega, kus metsade majandamist ei toimu. Nendeks on RMK maal asuvad loodusreservaadid, looduskaitsealade sihtkaitsevööndid ja vääriselupaigad (VEP), kuid samuti kavandatavad loodusreservaadid ja sihtkaitsevööndid.

Kuigi metsade majandamist neil aladel ei toimu, võivad seal toimuda ohustatud või ebasoodsas seisundis liikide elupaikade seisundi parandamiseks looduskaitsetööd, mis hõlmavad ka raiet.