Programm


Ökosüsteemide taastamine on muutunud üheks keskseks looduskaitsepoliitika suunaks. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2030 taastada vähemalt 30% kehvas seisundis elupaikadest. Eestis on tehtud suur töö soode, poollooduslikke koosluste ja vooluveekogude taastamisel.

PLENAARETTEKANDED:
Aveliina Helm (TÜ taastamisökoloogia professor) "Ökoloogilise taastamise kümnend ja looduse taastumise sajand: 4 väljakutset ja 5 võimalust."
Asko Lõhmus (TÜ looduskaitsebioloogia professor) "Ökoloogilise taastamise tulemuslikkus: taastada 20% või 20%-liselt, selles on küsimus."
Tiit Maran (Tallinna Loomaaia direktor) "5 õppetundi Euroopa naaritsa populatsiooni taastamisest."
Hanno Zingel (Keskkonnaministeeriumi nõunik) "Euroopa Liidu ja Eesti 3 põhieesmärki looduskaitses aastateks 2030 ja 2050 ning ökoloogilise taastamise roll nende täitmisel."
Heiki Hanso "5 sammu Väikese Väina suure mure leevendamise suunas."

ETTEKANDED
Neljapäev, 3. november 2022

Aeg SAAL 1SAAL 2
10:00Saabumine ja registreerimine
11:00Tervituskõne ja praktilised juhised
11:15Aveliina Helm "Ökoloogilise taastamise kümnend ja looduse taastumise sajand: 4 väljakutset ja 5 võimalust."
METSADPOOLLOODUSLIKUD KOOSLUSED
11:50Raul Rosenvald "Märgade metsade taastamisalade valikuprotsess."Gunnar Sein "Pärandniitude majandamine numbrites Eestis eile, täna, homme"
12:10 Raimo Pajula "Soometsade looduslikkuse taastamine — kas looduskaitseliselt konfliktne tegevus?"Ragnar Kapaun "Niitmise perspektiiv looduslikeks muutunud poollooduslikel kooslustel."
12:30 Kadri Runnel "Soometsade taastamine Soomaal: muutused mullas neli aastat pärast kraavide sulgemist ja harvendusraieid."Viljar Ilves "Liigirikkus või liikide rikkus?"
12:50 Diana Laarmann "Kas metsade looduslikkuse taastamine Eestis on vajalik?"Elle Roosaluste "Taimkatte muutused taastatud Laelatu puisniidul ja nende analüüs."
13:10Lõuna
14:10Asko Lõhmus "Ökoloogilise taastamise tulemuslikkus: taastada 20% või 20%-liselt, selles on küsimus."
14:45 Pille Tomson "Põlengute rollist kooluste kujunemisel ja kujundamisel." Iris Reinula "Maastikumuutuste mõju hariliku nurmenuku geneetilisele mitmekesisusele."
SOOD
15:05Marko Kohv "Soode taastamistööde mõju veele ja metsale." Tsipe Aavik "Koos harrastus-teadlastega nurmenukkude luurel - tulemused, kogemused ja õppetunnid"
15:25Mati Ilomets "Seiresüsteemi rajamine Suursoo-Leidissoo LIFE projektialale." Kadri Kuusksalu "Visad lahkujad niitude taastamislavalt."
15:45Jüri-Ott Salm "Soode kuivendamise ja taastamise mõju kasvuhoonegaaside emissioonile ning taastamistööde süsiniku jalajälg."Eike Tammekänd "Veidi ootamatu vaatenurk taastamisele – võõrliikide tõrje."
16:05Postrite sessioon
17:00Vaba aeg
19:00Õhtusöök ja pidu

Reede, 4. november 2022
Aeg SAAL 1SAAL 2
9:00Tiit Maran "5 õppetundi Euroopa naaritsa populatsiooni taastamisest."
SOODVEEKOGUD
9:35Urmas Sellis "Linnuriigi suhtumine sootaastamisse LIFE MIRES näitel."Ondrej Spisar "16 years of the experience with freshwater pearl mussels - nature conservation, management, breeding and conflicts of interest."
9:55Meelis Leivits "Taastamise tulemuslikkus erinevate haudelinnustiku seirete vaatest."Jouni Taskinen "Environmental factors affecting Margaritifera margaritifera glochidia and juveniles."
10:15Liina Remm "Soode taastamise mõju kiilidele, rabakonnale ja päevaliblikatele."Helen Vaaks "Lein looduskaitses ebapärlikarbi näitel."
10:35Kohvipaus
11:00Hanno Zingel "Euroopa Liidu ja Eesti 3 põhieesmärki looduskaitses aastateks 2030 ja 2050 ning ökoloogilise taastamise roll nende täitmisel."
11:35Kaarel Sammet "Korrastatud jääksood muutuvad soodsaks elupaigaks ka selgrootutele."Herki Truus, Sander Sandberg "Veekogude taastamine - eile, täna ja homme."
11:55Edgar Karofeld "Taastaimestumise edukusest suurtel korrastatud jääksoodel."Meelis Tambets "Kas anname kaladele nende elupaigad tagasi?"
12:15 Kuno Kasak "Märgalade rajamine ja taastamine põllumajandusest ja metsandusest pärineva hajukoormuse vähendamiseks."Martin Kesler "Lõhe ja meriforelli populatsioonide taastamine ja taastumine."
12:35Lõuna
13:35 Heiki Hanso "5 sammu Väikese Väina suure mure leevendamise suunas."
UUED VAATENURGAD Mehis Rohtla "Märgalade taastamise olulisusest kalade kude- ja turgutusalade kontekstis."
14:10Silvia Lotman "Looduskaitse kommunikatsioonist huvilistele."
14:30 Piret-Pungas-Kohv "Kuidas kultuurilugu aitab soid taastada?"Ingmar Ott "Näited järvede tervendamise probleemidest."
14:50Virve Sõber "Milline on hea elupaik tolmeldajatele?"
Lauri Saks "Pilguheit vastuoludele, mis looduse kaitsmisel ja taastamisel ette tulnud."
15:15Lõppsõnad
15:30Konverentsi tort ja kohv

TÖÖTOAD
Neljapäev, 3. november 2022
14:45–16:05 Konfliktijuhtimise kolm tasandit
Konflikti juhtimisel tuleb osata nii tunnete reguleerimist kui ka piiride kehtestamist. Töötoas vaatame koos läbi miks, kuidas ja millal eelnimetatud oskusi kasutada. Luubi alla tuleb suhtlemine mures/äreva inimesega; häiriva/väljakutsuva käitumisega inimesega ja täiesti endast väljas inimesega. Töötuba viib läbi kliiniline psühholoog Airiin Demir (Verge Eesti koolituskeskus)

Reede, 4. november 2022
9:35–10:35Looduse taastamise ja taastuvenergeetika sidumise võimalused
Töötoas arutletakse looduse taastamisalade ja taastuvenergeetika ühendamise võimaluste üle. Horizon 2020 Grean Deal projekti WaterLANDS käigus taastatakse üle Euroopa 10500 ha kahjustatud märgalasid. Soovitakse luua taastamispraktikaid tulevasteks looduse taastamise tegevusteks. Toome töötoas kokku looduskaitse, maaomaniku ja energiatootja vaate tuule- ja päikesejaamade või hübriidjaamade rajamise võimalustest suurtel sootaastamise aladel Lavassaare ja teiste seniste Eesti kogemuste näitel. Töötuba modereerivad Kadri Leetmaa (TÜ ruumiplaneerimise ekspert WaterLANDS projektis) ja Jüri-Ott Salm (ELF märgalade programmijuht).
11:35–12:35 Eesti looduse taastamise kava: vajalikud sisendid ja oodatud tulemused
Ajurünnak teemal, mida võiks sisaldada Eesti looduse taastamise kava aastani 2030 ja aastani 2050. Sealhulgas teeme ettepanekud taastamise kava vajalike osiste osas, kirjeldame erinevate ökosüsteemide (sh linnaökosüsteemide) seisundi parandamiseks kohaseid tegevusi ja eesmärke ning kaardistame Eesti looduse ja inimeste vajadused ning võimalused. Töötuba viib läbi TÜ taastamisökoloogia professor Aveliina Helm.
14:10–15:10Must-toonekure kaitse tegevuskava uuendamine
Tegevuskava uuendamise tähtajaks on novembri keskpaik, mistõttu plaanitud uuenduste tutvustamine ja arutamine koos erinevate huvipooltega on oluline, et mitte leida vastuseisu siis, kui kava juba valmis on. Oluline rõhk läheb uues kavas toitumisalade säilitamisele ja taastamisele, ning selle tulemuslikkuse seirele. Kui see ei õnnestu, siis on tõenäoline must-toonekure kadumine meie faunast. Viimase 30 aasta arvukuse langus on olnud 4-5 % aastas ja see on pigem kiirenemas. Töötuba viib läbi Urmas Sellis Kotkaklubist.

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. 

Fotol: Sindi paisu ehitus 1922. aastal ja lammutamine 2018. aastal. Originaalfotod Marko Šorini fotokogust ja Keskkonnaagentuurist.