RMK arengukava 2015-2020

Eestimaast üle poole on kaetud metsaga. See teeb meid metsa osakaalult üheks metsarikkamaks riigiks Euroopas. Ligi pooled meie metsadest ehk ligikaudu 1 miljon hektarit metsa kuulub riigile. Seega võib pea iga Eesti Vabariigi kodanik ennast 1 hektari metsa omanikuks pidada.

Riigile kuuluvate metsade eest hoolitseb RMK. Meie tegevusvaldkond on viimastel aastatel märkimisväärselt laienenud, samuti on muutunud ümbritsev majanduskeskkond. Kõik see tingib vajaduse vaadata regulaarselt üle meie tegevusplaanid ja arengusuunad.

Uus arengukava täpsustab senikehtinud, aastaid 2009-2012 hõlmanud RMK arengukava eesmärke ning pikendab tulevikuvaadet aastani 2014. Ära on toodud olulisemad muudatused RMK toimimist mõjutavates välistegurites, peamised organisatsiooniülesed eesmärgid ning tegevusvaldkondade sihid. Dokumendi lisana on esitatud analüüs RMK 2009. ja 2010. aasta tegevuseesmärkide saavutamise edukuse kohta.

Kui seni piirdus RMK tegevusväli valdavalt metsaga ning fookuses oli see, kuidas igast metsaosast kätte saada ühiskonna jaoks parim väärtus, siis 2009. ja 2010. aasta tõid meie jaoks kaasa uued vastutusalad.

Lisaks oma puhkealadele kannab RMK alates 2009. aastast hoolt külastajate vastuvõtu eest viies Eesti rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal. Me ei ole enam puhkevõimaluste looja riigimetsas, vaid kogu Eesti loodusrikkuse tutvustaja nii eestimaalastele kui väliskülalistele. Lisandunud on ka praktiliste looduskaitsetööde tegemine riigile kuuluvatel maadel – valdkond, mille tähtsus teadmiste kasvades järjest suureneb. Tänu lisandunud vastutusele oleme veelgi selgemalt mitte ainult riigimetsade majandaja, vaid ka looduse kaitsja.


Riigile kuuluvate metsade eest hoolitseb RMK. Vastavalt metsaseadusele peab RMK riigimetsa hooldamisel tagama heade metsandustavade järgimise. Need on tavad, mida on Eesti riigimetsade majandamisel järgitud aastakümneid, ning mida tunnustatakse ka rahvusvaheliselt.

RMK on oma tegevuse paremaks korraldamiseks kokku pannud loetelu eesmärkidest, mida oma tegevusega aastate lõikes soovitakse saavutada. Neid eesmärke koondab organisatsiooni arengukava aastateks 2011-2014.

Olulisemad sihid lähiaastateks on:
  • majandatava riigimetsa pindala suurendamine kuni 20% maismaa pindalast
  • Eesti metsade elurikkuse säilitamine
  • rahvusvahelistele säästva metsanduse nõuetele vastav toimimine
  • metsa mitmekülgseks kasutamiseks jätkuvate võimaluste loomine
  • tõhus juhtimise korraldamine, töötajaskonna motiveeritus
  • metsandusteadlikkuse tõstmine ühiskonnas
  • metsanduslike rakendusuuringute ja metsandushariduse toetamine

Riigimetsade eest hoolitsemisel püüab RMK igale metsaosale leida tema suurima väärtuse, arvestades inimeste soove ning häirides võimalikult vähe looduse loomulikku eluringi. Teeme kõike seda selleks, et nii Sina kui ka Sinu lapsed võiksid heameelt tunda puhtast ja terviklikust elukeskkonnast ning metsa mitmekesistest kasutusvõimalustest.

RMK arengukava 2011-2014
RMK arengukava 2011–2014 täiendus: Looduskaitse (16.04.2013)


Программа развития RMK 2011-2014

Development Plan of State Forest Management Centre 2011-2014
RMK Development Plan Supplement: Nature Conservation