Riigimetsa Majandamise Keskus avaldab metsaseaduse § 57 lg 4 alusel alltoodud teadaande:

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Raplamaa metskond annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Raplamaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Kohila vallas Kadaka külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vahastu metskond 201 (katastritunnus 31701:004:0367, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44836) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 15. juulist. Kasutusse antaval maatükil on 1,47 ha suurune RMK raiekohustusega ala.

2) Kohila vallas Vilivere külas 3,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 207 (katastritunnus 31701:001:0584, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59615) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist;

3) Märjamaa vallas Pajaka külas 10,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 199 (katastritunnus 50401:001:0376, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59514) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist;

4) Märjamaa vallas Metsaääre külas 5,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 (katastritunnus 50403:003:0246, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 01. juulist. Kasutusse antaval maatükil on 5,62 ha suurune RMK raiekohustusega ala;

5) Märjamaa vallas Metsaääre külas 2,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166-2 (katastritunnus 50403:003:0246, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 01. juulist. Kasutusse antaval maatükil on 2,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala;

6) Märjamaa vallas Lokuta külas 3,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 167 (katastritunnus 42702:001:0204, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50049) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 01. juulist. Kasutusse antaval maatükil on 3,3 ha suurune RMK raiekohustusega ala;

7) Raikküla vallas Kõrvetaguse külas 3,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 52 (katastritunnus 65401:001:0008, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7495) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. juuliks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

3. rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga järgmise kolme aasta möödumisel. Rendi suuruse korrigeerimisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;
5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

6. RMK raiekohustusega maatükil taastamiseks vajalikud raietööd teostab RMK kolme aasta jooksul alates rendilepingu sõlmimisest. Renditasu raietöid nõudva kasutusala eest ei arvestata. Peale raietööde teostamist allkirjastatakse rentnikuga maatüki üleandmise akt, milles näidatakse kogu kasutuala suurus ja renditasu arvestatakse kogu kasutusala eest;

7. maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

8. maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele;

9. rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast valikpakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Raplamaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni numbrit;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus ja katastritunnus;

3) rendiobjekti kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) kirjeldus poollooduslike koosluste hooldamise varasema kogemuse kohta (hooldamise koht, kestus, maht hektarites, info varasemate lepingute kohta);

5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 31. märtsiks 2016 a kella 13.45-ks RMK Raplamaa metskonna aadressil Viljandi mnt 22, Käru vald, 79201 Rapla maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 31. märtsi 2016 kell 14.00".
Pakkumiste avamine toimub 31.03.2016. a kell 14.00 RMK Raplamaa metskonna kontoris, aadressil Viljandi mnt 22, Käru vald, Rapla maakond.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

Valikpakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise tulemused teeb RMK Raplamaa metsaülem kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast valikpakkumise toimumist.
RMK Raplamaa metsaülem kinnitab valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Valikpakkumisel esitatud pakkumuste hindamise juhend

1. Pakkumuse hind ja andmed pakkuja poollooduslike koosluste hooldamise kogemuse pikkuse ja mahu kohta esitatakse vastaval avalduse vormil. Avalduse vorm valikpakkumisel osalemiseks ja rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
2.1. pakkumuse hind – osakaal 50 punkti;
2.2. pakkuja kogemuse pikkus poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti;
2.3. pakkuja kogemuse maht poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti.

3. Pakkumuste võrdlemisel antakse kõrgeima hinnaga pakkumusele maksimaalne punktide arv - 50 punkti. Teiste pakkumuste hinnad saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav hind jagatakse kõrgeima hinnaga ja korrutatakse viiekümnega).

4. Pakkumuste võrdlemisel antakse 5 aastat või enama poollooduslike koosluste hooldamise kogemusega pakkujale maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav kogemuse pikkus täisaastates jagatakse viiega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse pikkust arvestatakse täisaastates, täisaastana läheb arvesse aasta (vegetatsiooniperiood), mille käigus on tõendatud pakkuja poolt poollooduslike koosluste hooldamine.

5. Pakkumuste võrdlemisel antakse 150 hektari või enama mahu eest maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatava kogemuse maht jagatakse ühesaja viiekümnega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse mahtu arvestatakse hektarites, arvesse lähevad poollooduslike koosluste hooldamise pindalad.

6. Hindamiskriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumus. Pakkumusi hinnatakse osade (hind, kogemus, maht) kaupa. Punktisummad arvutatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat kinnisasja õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikult viie tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust.

Iga maatüki kohta Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimustega on võimalik tutvuda ning täpsemat infot maaüksuste asukoha ja kasutamise kohta saab RMK Raplamaa metskonnast e-posti aadressil: raplamaa@rmk.ee või tööpäevadel kell 9.00 kuni 16.00 mobiiltelefonilt 5109162.