Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Ida-Virumaa metskond annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks Ida-Virumaal RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. 

Kasutusse antakse:

1)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 10,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 1). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

2)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 4,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 4). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

3)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 3,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 16). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

4)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 5,78 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 17). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

5)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 2,64 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 15). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

6)     Lüganuse vallas Sirtsi külas 1,95 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sonda metskond 68 (katastritunnus 44901:001:0333, riigi kinnisvararegistri kood KV45919, kvartal SO512, eraldus 25). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

7)     Lüganuse vallas Rääsa külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Maidla metskond 28 (katastritunnus 44901:003:0466, riigi kinnisvararegistri kood KV45327, kvartal MA414, eraldus 3). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

8)     Lüganuse vallas Rääsa külas 1,04 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Maidla metskond 28 (katastritunnus 44901:003:0466, riigi kinnisvararegistri kood KV45327, kvartal MA414, eraldus 4). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

9)     Lüganuse vallas Mehide külas 3,39 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Maidla metskond 25 (katastritunnus 44901:003:0472, riigi kinnisvararegistri kood KV45526, kvartal MA419, eraldus 11). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

10) Lüganuse vallas Mehide külas 8,09 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Maidla metskond 25 (katastritunnus 44901:003:0472, riigi kinnisvararegistri kood KV45526, kvartal MA419, eraldus 12). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

11) Toila vallas Uikala külas 5,93 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kohtla metskond 132 (katastritunnus 80201:001:0586, riigi kinnisvararegistri kood KV51914, kvartal JH034, eraldus 1). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

12) Toila vallas Uikala külas 9,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kohtla metskond 131 (katastritunnus 80201:001:0585, riigi kinnisvararegistri kood KV51913, kvartal JH035, eraldus 14). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas;

13) Toila vallas Uikala külas 2,88 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kohtla metskond 131 (katastritunnus 80201:001:0585, riigi kinnisvararegistri kood KV51913, kvartal JH037, eraldus 7). Enampakkumise alghind 32 eurot hektari kohta aastas. 

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1.     maatüki kasutuseesmärk on põllumajanduslik kasutamine;

2.     maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

3.     renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. oktoobriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

4.     rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga kolme järgmise aasta möödumisel, kusjuures rendi summa viiakse vastavusse keskmise turuhinnaga piirkonnas. Rendi suurendamine fikseeritakse kirjalikult maarendilepingu lisana. Juhul, kui Pooled ei saavuta kokkulepet uue Rendi suuruse osas järgmise kolme aastase perioodi esimeseks päevaks, on Rendileandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Rentnikule 1 (üks) kuu ette.

5.     rentnikul on kohustus:

5.1.   tasuda lisaks renditasule rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses 5 (viie) tööpäeva jooksul maarendilepingu allkirjastamisest. Rendileandjal on õigus tagatisraha kasutada maarendilepingu lõppemisel. Rendileandja tagastab rentnikule tagatisraha 2 (kahe) kuu möödumisel arvates maarendilepingu lõppemise kuupäevast, kui rendileandja ei ole esitanud rentniku vastu maarendilepingust tulenevat nõuet. Tagatisrahalt ei maksta rentnikule intressi.

5.2.   tasuda maatükiga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised esitatud arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

6.     rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile või muul viisil kasutusse;

7.     maatükk antakse üle pärast maarendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele.


Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne enampakkumise tegemist tutvuma enampakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski. 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Ida-Virumaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1)     pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni;

2)     kasutusse soovitud maatüki lähiaadress ja katastritunnus;

3)     maatüki kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4)     pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.


Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale. 

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale. 

Rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Kasutamiseks antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste ja kohta saab täiendavat infot RMK Ida-Virumaa metskonnast e-posti aadressil: ida-virumaa@rmk.ee.     

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 03.05.2016 a kella 10.00-ks RMK Ida-Virumaa metskonna aadressil Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Viru maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 03.05.2016 kell 10.00".

Pakkumiste avamine toimub 03.05.2016. a kell 10.00 RMK Ida-Virumaa metskonna kontoris, aadressil Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond.