Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Harjumaa metskond annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Harjumaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Anija vallas Mustjõe külas 4,28 ha kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 23 (katastritunnus 14001:003:0600, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5251) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

2) Harku vallas Tabasalu alevikus 2,39 ha kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 9 (katastritunnus 19801:002:0198, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5982) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

3) Jõelähtme vallas Rebala külas 1,2 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ülgase looduskaitseala 3 (katastritunnus 24501:001:0158, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59453) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

4) Jõelähtme vallas Ülgase külas 13,29 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ülgase looduskaitseala 2 (katastritunnus 24501:001:0157, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59452) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

5) Kose vallas Tammiku külas 8,69 ha kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 363 (katastritunnus 33701:001:0609, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47559) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

6) Kose vallas Tuhala külas 31,25 ha kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 400 (katastritunnus 33701:001:0641, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47897) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

7) Kose vallas Tuhala külas 2,27 ha kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 401 (katastritunnus 33701:001:0642, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47896) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

8) Kose vallas Tuhala külas 1,6 ha kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 406 (katastritunnus 33701:001:0645, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47900) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

9) Kuusalu vallas Kasispea külas 5,16 ha kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 35 (katastritunnus 42301:003:0310, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5595) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil;

10) Kuusalu vallas Kolga alevikus 13,85 ha kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 120 (katastritunnus 35203:001:0228, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8795) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

11) Kuusalu vallas Liiapeksi külas 8,82 ha kinnisasjast lähiaadressiga Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 3 (katastritunnus 35206:001:0024, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9504) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

12) Kuusalu vallas Soorinna külas 1 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kolga metskond 91 (katastritunnus 35203:001:0160, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7701) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil;

13) Kuusalu vallas Tsitre külas 0,88 ha kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 68 (katastritunnus 35203:001:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9909) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

14) Kuusalu vallas Turbuneeme külas 2,86 ha kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 33 (katastritunnus 42301:003:0290, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5593) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil;

15) Rae vallas Suursoo külas 0,82 ha kinnisasjast lähiaadressiga Paraspõllu looduskaitseala 5 (katastritunnus 65303:004:0268, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52512) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja karjatamise ning niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. juuliks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

3. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida iga kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga.

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

6. maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. juuliks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

3. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida iga kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga.

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

6.maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval

1.  maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele;

2. rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast valikpakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Harjumaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni numbrit;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus ja katastritunnus;

3) Rendiobjekti kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) kirjeldus poollooduslike koosluste hooldamise varasema kogemuse kohta (hooldamise koht, kestus, maht hektarites, info varasemate lepingute kohta);

5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 19.04.2016 a kella 9.45-ks RMK Harjumaa metskonna aadressil Nulu allee 2, Jägala küla, Jõelähtme vald, 74205 Harju maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 19.04.2016 kell 10.00".

Pakkumiste avamine toimub 19.04.2016. a kell 10.00 RMK Harjumaa metskonna kontoris, aadressil Nulu allee 2, Jägala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

Valikpakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise tulemused teeb RMK Harjumaa metsaülem kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast valikpakkumise toimumist.

RMK Harjumaa metsaülem kinnitab valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Valikpakkumisel esitatud pakkumuste hindamise juhend

1. Pakkumuse hind ja andmed pakkuja poollooduslike koosluste hooldamise kogemuse pikkuse ja mahu kohta esitatakse vastaval avalduse vormil. Avalduse vorm valikpakkumisel osalemiseks ja rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

2.1. pakkumuse hind – osakaal 50 punkti;

2.2. pakkuja kogemuse pikkus poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti;

2.3. pakkuja kogemuse maht poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti.

3. Pakkumuste võrdlemisel antakse kõrgeima hinnaga pakkumusele maksimaalne punktide arv - 50 punkti. Teiste pakkumuste hinnad saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav hind jagatakse kõrgeima hinnaga ja korrutatakse viiekümnega).

4. Pakkumuste võrdlemisel antakse 5 aastat või enama poollooduslike koosluste hooldamise kogemusega pakkujale maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav kogemuse pikkus täisaastates jagatakse viiega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse pikkust arvestatakse täisaastates, täisaastana läheb arvesse aasta (vegetatsiooniperiood), mille käigus on tõendatud pakkuja poolt poollooduslike koosluste hooldamine.

5. Pakkumuste võrdlemisel antakse 150 hektari või enama mahu eest maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatava kogemuse maht jagatakse ühesaja viiekümnega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse mahtu arvestatakse hektarites, arvesse lähevad poollooduslike koosluste hooldamise pindalad.

6. Hindamiskriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumus. Pakkumusi hinnatakse osade (hind, kogemus, maht) kaupa. Punktisummad arvutatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat kinnisasja õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikult viie tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust.

Kasutamiseks antava maatüki, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Harjumaa metskonnast e-posti aadressil: harjumaa@rmk.ee.