Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. mail 2016. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 23.05.2016 kell: 14.00“.

1. Lääne-Viru maakond, Sõmeru vald, Sõmeru alevik, Puiestee tn 1-26 asuv korteriomand (322/17543 mõttelist osa kinnistust, registriosa nr 1962431, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 77003:001:2860) ja reaalosana eluruum nr 26 (suurusega 32,2 m²). Alghind 5600 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 560 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

2. Lääne-Viru maakond, Sõmeru vald, Ussimäe küla, Männituka kinnistu (suurusega 531 m², sihtotstarbega tootmismaa 100 %, registriosa nr 5375831, katastritunnusega 77004:001:0088) koos selle olulise osaga (kuur, suurusega 153,1 m²). Alghind 2000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 200 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

3. Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Pajuveski küla, Töökoja kinnistu (suurusega 6353 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 5375931, katastritunnusega 88703:002:0158) koos selle oluliste osadega (garaaž, suurusega 409 m²; väravahoone, suurusega 27 m² ja metskonna piirdeaed). Alghind 4300 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 430 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

4. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Mändjala küla, Liivamäe kinnistu (suurusega 1500 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 3992134, katastritunnusega 34801:008:0594) koos selle olulise osaga (abihoone, suurusega 127 m²). Alghind 11 300 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1130 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

5. Saare maakond, Torgu vald, Sääre küla, Sääreotsa kinnistu (suurusega 10738 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 858334, katastritunnusega 80701:003:0789) koos selle oluliste osadega (elamu, suurusega 137 m²; saun, suurusega 28 m², kuur, suurusega 37 m²). Alghind 27 900 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2790 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

6. Tartu maakond, Alatskivi vald, Saburi küla, Jahilossi kinnistu (suurusega 22225 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 4834704, katastritunnusega 12601:005:0138) koos selle oluliste osadega (administratiivhoone-elamu, suurusega 223 m²; saun-ladu, suurusega 68 m²; kuur, suurusega 22 m²; majandushoone, suurusega 210 m²; kelder, suurusega 94 m²). Alghind 130 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 13 000 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Enampakkumisel osalemise tingimused:
Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 23. maiks 2016. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 23.05.2016 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

• pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);

• juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta;

• nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi¬mustel;

• tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;

• numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;

• pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka RMK kodulehel www.rmk.ee/kuulutused/riigivara-muuk

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse¬mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol¬me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak¬ku¬mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 23.05.2016. a kella 12.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
arveldusarve nr: EE881010002021370008
makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine
viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval¬mis¬tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“.

RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku¬mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja - õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 523 2722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.