Riiklik keskkonnaseire  

Eestis on teostatud hulgaliselt erinevate liikide ja koosluste inventuure ja seireid.

Ülevaate keskkonnaseire tasanditest ja programmidest ning seire vastutavate täitjate kontaktid leiab seireveebist seire.keskkonnainfo.ee. Seireveebist on kättesaadavad ka seireprogrammide aastaaruanded. Liikide ja koosluste aruanded leiab allprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire“ alt.

Paljud keskkonnaprojektid on rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Looduskaitse programmi vahenditest on teostatud erinevate kaitsealuste liikide rakendusuuringuid ning ekspertiise:

Looduskaitse arendus 2012
Looduskaitse arendus 2011

Looduskaitse arendus 2010

Looduskaitse programm 2009

Liikide kaitse korraldamine 2008

Liikide kaitse korraldamine 2007

Lisaks vahendab Keskkonnainvesteeringute Keskus ka Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, mille looduse mitmekesisuse säilitamise valdkonna kaudu on käesolevalt töös programm „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“. Programmi raames koostatakse 440le kaitstavale alale 230 kaitsekorralduskava ning 192le liigile 136 tegevuskava. ERF toetus programmile on 4 007 000 eurot, abikõlbulikkuse perioodi lõpptähtaeg on 31.08.2015.

Enne ERF programmi toetusi oli koostatud 31 tegevuskava 45 liigile. Kavad leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.envir.ee/1688
Keskkonnaministri kinnitatud tegevuskavad on aluseks liigi kaitse korraldamisel Eestis.

Tegevuskavasid viivad ellu:
  • Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond
  • Keskkonnaamet
  • Riigimetsa Majandamise Keskus
  • Liigi kaitsega seotud VVO-d
  • Liigieksperdid
Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik (BTV) on tehniline vahend, mille abil kogutakse bioloogilise mitmekesisuse alast informatsiooni ja vahendatakse seda võimalikult efektiivselt kõigile võimalikele kasutajatele. Lähtudes bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist, tähendab bioloogiline mitmekesisus mistahes päritoluga elusorganismide rohkust maismaa- ja veeökosüsteemides ja neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.

BTV kaudu on võimalik saada ülevaade Eesti bioloogilisest mitmekesisusest selle erinevates vormides - liigid, elupaigad, kogud jms. Kaitse teemablokk käsitleb bioloogilise mitmekesisuse valdkondasid (kaitstavad loodusobjektid, kaitsealused liigid, seire ja indikaatorid jne) ning ökosüsteemse teemabloki all on Eesti elurikkus käsitletud kuue meil enamlevinud ökosüsteemi kaupa, sh mets. Samuti on BTV kaudu võimalik tutvuda riiklike aruannetega.