Poolooduslike kooslusete majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine

Projekti raames kavandatakse rajada Metsküla truubid maksumusega 20 000 eurot, millega tagatakse ligipääs 20 hektari hooldamiseks Pärnu lahe hoiualal.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 20 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee