RMK teadusseminar

11.12.2012 kl 10-17

Struve I saal Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu)

Päevakava

9.40 – 10.00        Saabumiskohv

10.00                   Sissejuhatus RMK juhatuse esimees Aigar Kallas

10.05 – 10.55      Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine

Turberaiet on peetud  säästva metsanduse seisukohalt oluliseks majandamisvõtteks, mis võiks olla asjakohane näiteks kaitsealadel või kõrge rekreatiivse väärtusega metsades.  Rakendusuuringu eesmärgiks on luua uut teavet turberaiete sobivusest erinevates metsakasvukohatüüpides ning samuti kaitsealadel. Ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Hardi Tullus, Raul Rosenvald

11.00 – 11.50      Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine

Kännud moodustavad märkimisväärse osa biomassist, mille laiem kasutamine eeldab täiendavaid teadmisi juurimisega kaasnevatest mõjudest nii toitainete transformatsioonile kui hilisemale metsauuendamisele ning patogeenide levikule. Ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Veiko Uri

11.50 – 12.05      Paus

12.05 – 13.00      Metsauuendamisega seotud metsakaitseprobleemid Eestis ning nende vältimise   võimalused keskkonnasäästlike tõrjevõtetega

Ülevaade metsakultiveerimisega seotud metsakaitselistest probleemidest Eesti metsades ning nende ennetamise või vähendamise võimalustest loodussäästlike integreeritud taimekaitse meetoditega. Ülevaade uuringu eesmärkidest, kasutatavast metoodikast ja võimalikest tulemustest. Ivar Sibul

13.00 – 14.00      Lõuna

Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli ettekanded

14.00 – 14.30      Kuusekändude juurimine seadmega Pallari KH 160 Vahur Kurvits         

14.35 – 15.05      Kuuseistikute kasvatamine kombineeritud meetodil  Andres Jäärats

15.10 – 15.40      Dendrokronoloogiliste meetodite kasutamine metsanduses  Maris Hordo

15.40 – 16.00      Kohvipaus

16.00 – 16.30      Takseertunnuste määramine LiDAR andmetest Järvselja metsakorralduse andmete näitel Allan Sims

16.30 – 17.00      Uutest okaspuu haigustest Eestis Rein Drenkhan, Kalev Adamson

Seminar on osalejatele tasuta.